Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Програма економічного і соціального розвитку міста Житомира на 2014 рік

29.01.2014
П А С П О Р Т
Програми економічного і соціального розвитку
міста Житомира на 2014 рік
 
Назва ПрограмиПрограма економічного і соціального розвитку міста Житомира на 2014 рік
Підстави для розробки ПрограмиЗакони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»; «Про місцеве самоврядування в Україні»
Дата затвердження Програми 
Замовник ПрограмиЖитомирська міська рада
Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення ПрограмиРозпорядження міського голови від 20.09.13 №545 «Про затвердження регламенту формування Програми економічного і соціального розвитку міста Житомира та розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Житомира на 2014 рік»
Головний розробник ПрограмиДепартамент економічного розвитку міської ради
Співрозробники ПрограмиВиконавчі органи міської ради
Виконавці ПрограмиВиконавчі органи міської ради, комунальні підприємства міської ради
Учасники ПрограмиПідприємства, установи, організації різної форми власності та суб’єкти підприємницької діяльності міста (за згодою)
Мета ПрограмиРеалізація заходів, що сприятимуть подальшій стабілізації ситуації у всіх сферах життя міста, розробці збалансованого бюджету на 2014 рік та соціально-економічному розвитку міста Житомира упродовж 2014 року
 
Завдання Програми
-             нарощування та ефективне використання виробничого потенціалу міста, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, розширення асортименту продукції та послуг, наповнення міського бюджету;
-          підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
-          розвиток малого та середнього бізнесу, приватної ініціативи;
-          поліпшення екологічного стану міста;
-          реформування житлово-комунального господарства;
-          всебічний розвиток гуманітарної сфери
Термін реалізації Програми2014 рік
 
Основні джерела фінансування заходів Програми
-        міський бюджет;
-        державний бюджет;
-        обласний бюджет;
-        міжнародна технічна допомога, кошти донорських організацій;
-        власні кошти підприємств;
-        інші джерела
Загальний обсяг коштів міського бюджету, що спрямовується на реалізацію заходів Програми 
Система організації контролю за виконанням Програми
Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:
-        міська рада (щорічно);
-        виконавчий комітет міської ради (щопівроку);
-        головні розпорядники бюджетних коштів (щомісячно);
-        відповідальні виконавці (постійно).
Щоквартальний моніторинг виконання заходів Програми здійснює департамент економічного розвитку міської ради, аналізуючи щомісячні звіти відповідальних виконавців – головних розпорядників коштів
 
І. Загальна характеристика Програми
Програма економічного і соціального розвитку міста Житомира на
2014 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.03 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету» та від 21.07.06 №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року».
При розробці Програми враховано стратегічні та оперативні цілі Стратегічного плану розвиту міста Житомира на 2008-2017 роки та положення Програми економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.
На основі аналізу показників економічного і соціального розвитку міста, невирішених проблем у 2013 році визначено пріоритети економічного і соціального розвитку та запропоновано ряд заходів щодо їх реалізації у 2014 році.
Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального розвитку міста на 2014 рік, сформована як комплекс взаємопов'язаних та узгоджених заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей відповідно до визначених пріоритетів.
Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, затверджені міською радою, основні напрями яких увійшли до програмних заходів 2014 року.
Завдання і заходи Програми фінансуватимуться за рахунок коштів міського, державного та обласного бюджетів, кредитних ресурсів, коштів, залучених у рамках міжнародних проектів та грантів, власних коштів суб’єктів господарювання.
Головною метою програми соціально - економічного розвитку міста Житомира на 2014 рік є зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, збереження і створення нових робочих місць, підвищення рівня та якості життя населення, реформування житлово-комунального господарства, поліпшення екологічного стану довкілля тощо.
 
ІІ. Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку міста
 
Стан економічного і соціального розвитку міста
Реалізація завдань та пріоритетних заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Житомира у 2013 році дозволила забезпечити зростання в реальному секторі економіки, покращити фінансові показники, вирішити певні соціальні проблеми.
Так, оцінка поточного стану та перспектив розвитку реального, фінансового секторів економіки, зовнішніх відносин, бюджетної сфери та податкової політики свідчить про збереження в 2013 році позитивних тенденцій, а саме:
 
реалізовано промислової продукції за 11 місяців 2013 року на 6242,9 млн. грн. (44,0% загальнообласного обсягу), що більше проти аналогічного періоду 2012 року на 323,1 млн. грн.;
обсяг реалізованої промислової продукції на одного жителя –                     22,9 тис. грн., що вдвічі більше середньообласного показника;
середньомісячна заробітна плата за 9 місяців 2013 рік більше на 9,3% і становила 2744 грн., що більше середньої по області на 8,5%;
 
експорт товарів за 9 місяців 2013 року – 111,6 млн. дол. США, що більше на 5,1% до відповідному періоду 2012 року;
 
за 9 місяців 2013 року в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 13,6 млн. дол. США, що більше на 14,3% до початку року;
 
іноземні інвестиції на 01.09.13 – 108,9 млн. дол. США (29,1% усіх іноземних коштів області), на одного жителя міста – 402,7 дол. США;
 
рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за 9 місяців 2013 року становила  104,2%.
 
Проте, поряд з позитивними тенденціями в економіці міста мають місце окремі негативні показники економічного та соціального розвитку:
 
у 2013 році виконано будівельних робіт на 369,5 млн. грн. проти 375,8 млн. грн. за 2012 рік;
 
у січні-вересні 2013 року прийнято в експлуатацію 31,3 тис.м2 житла (32,4% до загального обсягу по області), що менше відповідного періоду проти 2012 року на 20,6%;
 
негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило                               2,9 млн.дол.США (у січні-вересні 2012 року – негативне                                      11,4 млн.дол.США);
 
заборгованість по виплаті заробітної плати на 01.01.14 – 2,7 млн. грн., що менше на 54 % (на 3,1 млн. грн.), ніж на початок року;
недостатній рівень бюджетного фінансування галузей освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, міських цільових програм розвитку;
 
недостатність бюджетних коштів для забезпечення населення пільгових категорій доступним та соціальним житлом.
 
Зведені основні показники економічного і соціального розвитку міста Житомира за 2011-2012 роки, очікуване виконання за 2013 рік та прогноз на 2014 рік наведено в розділі VI.
 
ІІІ. Пріоритетні напрями соціально-економічної політики у 2014 році
 
Забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Житомира в 2014 році буде здійснюватись на основі нагальних потреб територіальної громади і можливостей міського бюджету.
Соціально - економічна політика міста буде спрямована на:
забезпечення ефективного функціонування міста, наповнення доходної частини бюджету міста, проведення раціональної та ефективної бюджетної політики;
забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;
збереження та створення робочих місць, працевлаштування молоді;
створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;
залучення в економіку міста вітчизняних та іноземних інвестицій, комплексний супровід реалізації важливих інвестиційних проектів;
підвищення інвестиційної привабливості міста шляхом презентації його можливостей на міжнародних форумах, виставково-ярмаркових заходах, що проводяться в Україні та за кордоном;
створення ефективної системи управління земельними ресурсами;
стабільна робота та розвиток житлово-комунального господарства;
впровадження енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів;
покращення благоустрою міста;
оновлення, модернізація та стабільна робота пасажирського транспорту міста;
створення відповідних умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;
недопущення погіршення якості життя населення;
розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків;
реалізація спільних програм співпраці з містами-партнерами.
 
IV. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання
 
1. Фінансово-бюджетна політика та розвиток реального сектору економіки
 
1.1. Інвестиційний розвиток
 
Проблемні питання:
 
неузгодженість та протиріччя норм чинних нормативно - правових актів у сфері інвестиційної діяльності;
обмежена кількість вільних земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів;
недостатня конкурентоспроможність економіки міста на міжнародних ринках, що стримується повільним впровадженням новітніх технологій, високою їх енергоємністю, незадовільною якістю виробничих фондів та низькою прибутковістю активів, високим рівнем процентних ставок по банківських кредитах;
відсутність розвиненої інноваційно - інвестиційної інфраструктури;
складність процедур відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;
недосконалість процедури відшкодування підприємствам експортного ПДВ.
 
Основні напрями діяльності:
 
створення сприятливих умов для залучення інвестицій та вдосконалення системи надання адміністративних послуг інвесторам;
забезпечення супроводу інвестиційних проектів шляхом вирішення проблемних питань в межах компетенції виконавчих органів міської ради;
поширення інформації про інвестиційний потенціал міста, пріоритетні інвестиційні проекти;
сприяння участі підприємств міста у державних інвестиційних програмах;
проведення та взяття участі у заходах щодо налагодження нових зв’язків з інвесторами (виставки, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо).
 
Очікуваний результат:
 
формування привабливого інвестиційного іміджу міста та створення ефективної системи інформаційно-рекламного забезпечення;
сприяння налагодженню партнерських стосунків підприємств міста з іноземними партнерами;
залучення інвесторів до реалізації інфраструктурних проектів міста;
збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій на 3,6%.
 
1.2. Розвиток промисловості
 
Проблемні питання:
 
спад темпів реалізації промислової продукції у 2013 році в окремих галузях промисловості, зокрема, машинобудуванні, легкій та металургійній промисловості;
структура промислового виробництва характеризується невисокою питомою вагою продукції кінцевого споживання;
висока енерго - та матеріаломісткість виготовленої продукції і, як наслідок, низькі темпи підвищення конкурентоспроможності промисловості та ефективності виробництва;
значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів виробництва;
висока вартість металопрокату та енергоносіїв;
дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих професій;
відсутність системи захисту внутрішнього ринку, зокрема від контрабандного ввезення товарів та тіньового виробництва (товари легкої промисловості, сільгосптехніка, побутова техніка тощо);
незавершеність процесів реструктуризації підприємств та зміни форми їх власності, як результат затягування на десятиріччя процедури банкрутства та неефективне використання державного майна, у тому числі для започаткування бізнесу на вільних виробничих площах підприємств – банкрутів (ДП «Житомирський інститут радіосистем», ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна», ВАТ «Льонотекс», ВАТ «Автозапчастина», ТОВ «Крошенський цегельний завод»).
 
Основні напрями діяльності:
сприяння реалізації інвестиційних проектів всіх галузей промисловості;
сприяння модернізації виробничих процесів на підприємствах міста;
сприяння підприємствам у вирішенні проблемних питань на регіональному та державному рівнях.
 
Очікуваний результат:
зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції;
збільшення чисельності працюючих на промислових підприємствах міста;
зменшення споживання енергоресурсів за рахунок впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій.
 
1.3. Розвиток підприємництва та регуляторна політика
 
Проблемні питання:
 
недостатній розвиток малого і середнього бізнесу у сфері виробництва;
недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів господарювання;
низька активність підприємців в обговоренні проектів регуляторних актів;
нестача фінансових ресурсів для розвитку бізнесу, обмеженість видів фінансової підтримки суб’єктів підприємництва;
недосконалість системи надання адміністративних послуг у сфері господарської діяльності;
неузгодженість та протиріччя норм чинних нормативно-правових актів у сфері господарської діяльності.
 
Основні напрями діяльності:
забезпечення відкритості та прозорості надання матеріальних ресурсів територіальної громади міста суб’єктам господарювання;
формування сприятливого регуляторного середовища для розвитку бізнесу;
забезпечення виваженого підходу до планування та проведення регулювань здійснення господарської діяльності на території міста, збалансованості інтересів міської влади, суб’єктів господарювання та громадян міста в процесі здійснення регуляторної діяльності;
вдосконалення системи надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання;
підвищення кваліфікації та освітнього рівня підприємців;
сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб’єктів господарювання;
сприяння реалізації підприємницького потенціалу громадян;
налагодження ефективної взаємодії органів місцевої влади з підприємцями та їх громадськими об’єднаннями;
сприяння суб’єктам господарювання у підготовці інвестиційних проектів з метою отримання державних коштів для їх реалізації.
 
Очікуваний  результат:
вдосконалення регулювання підприємницької діяльності, уникнення фактів прийняття неефективних регуляторних актів;
підвищення ефективності процедури видачі документів дозвільного характеру;
збільшення кількості суб’єктів господарювання та створених нових робочих місць;
підвищення професійного рівня підприємців, культури та ефективності ведення бізнесу;
зростання податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва.
 
1.4. Розвиток торгівлі
 
Проблемні питання:
 
обтяжливість та неврегульованість на законодавчому рівні системи оподаткування, внаслідок чого наявність значної кількості осіб, які працюють нелегально;
 
наявна торговельно-побутова інфраструктура не здатна в повному обсязі забезпечити європейський рівень торговельного та побутового обслуговування населення;
 
недостатньо розгалужена сфера побутового обслуговування;
наявність несанкціонованої торгівлі на території міста;
недостатня кількість сервісних центрів по ремонту складно-технічної побутової техніки.
 
 
Основні напрями діяльності:
сприяння легалізації діяльності в галузі торгівлі та роз’яснення суб’єктам господарювання вимог чинного законодавства;
сприяння розміщенню торговельних об’єктів та розширення мережі об’єктів з сучасними формами обслуговування;
впорядкування несанкціонованої торговельної діяльності з переміщенням торгуючих на облаштовані торговельні місця;
поступове перетворення ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у сучасні торговельні комплекси, створення якісних умов праці для підприємців та високого рівня обслуговування споживачів;
проведення сільськогосподарських ярмарків.
 
Очікуваний  результат:
збільшення обсягів роздрібного товарообороту на 5% та обсягів послуг, реалізованих населенню на 4,2%;
задоволення попиту населення міста в товарах і послугах;
розширення мережі сучасних торговельних та побутових підприємств, зміцнення матеріально-технічної бази існуючих підприємств за рахунок капіталовкладень в обладнання та оснащення;
залучення інвестицій у розвиток підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;
збереження мережі підприємств, що надають побутові послуги першої необхідності, розширення асортименту та обсягів надання послуг населенню відповідно до потреб;
забезпечення мешканців міста сільськогосподарською продукцією за цінами сільгоспвиробників.
 
 
1.5. Управління обєктами комунальної власності
Проблемні питання:
не на всі об’єкти нерухомого майна комунальної власності міста та земельні ділянки, на яких вони  розташовані, оформлені правовстановлюючі документи, що, в свою чергу, ставить під загрозу захищеність майнових прав територіальної громади міста;
неефективне використання окремих об’єктів територіальної громади міста;
збитковість окремих комунальних підприємств міста, невикористання в повній мірі можливостей, направлених на скорочення збитків та отримання позитивних результатів фінансово - господарської діяльності.
 
Основні напрями діяльності:
упорядкування та документальне оформлення майнових об’єктів територіальної громади міста і  земельних ділянок, на яких вони розташовані;
своєчасний аналіз фінансово - господарської діяльності  комунальних підприємств  з метою покращення фінансових результатів;
підвищення рівня фінансового планування на комунальних підприємствах та посилення контролю за їх виконанням;
забезпечення ефективного використання комунального майна шляхом застосування конкурентних та прозорих процедур при передачі його в оренду або відчуження.
 
Очікуваний  результат:
ефективне та раціональне використання майна комунальної власності міста;
захист майнових прав територіальної громади міста на об’єкти нерухомого майна;
зменшення заборгованості з орендної плати за використання нежитлових приміщень територіальної громади міста;
підвищення відповідальності керівників комунальних підприємств міста;
покращення показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств;
збільшення надходжень до міського бюджету від оренди та приватизації об'єктів  нерухомого майна комунальної  власності.
 
 
 
1.6. Управління земельними ресурсами
 
Проблемні питання:
недосконалість законодавства у сфері земельних відносин: постійні зміни щодо оформлення прав на землю;
не проведена в повному обсязі інвентаризація земель міста;
невпорядкованість меж міста та прибережно-захисних смуг;
наявність заборгованості з плати за землю;
втрати доходної частини міського бюджету.
 
Основні напрями діяльності:
продовження робіт із землеустрою з встановлення меж міста та по встановленню меж прибережно-захисних смуг;
продовження роботи з інвентаризації земель міста з використанням автоматизованої системи "Терен-кадастр";
посилення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання умов, передбачених договорами оренди землі;
проведення робіт по формуванню ринку земель;
сприяння  та контроль своєчасності укладання договорів оренди землі з громадянами і суб’єктами господарської діяльності.
 
Очікувані результати:
раціональне використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення;
ефективне використання території міста;
виявлення земельних ділянок, що не оподатковуються, не використовуються, вільні від забудови;
збільшення надходжень до бюджету від плати за землю та продажу земельних ділянок.
 
 
1.7. Фінансово-бюджетна політика
 
Проблемні питання:
погіршення в ІІІ-ІV кварталі 2013 року результатів господарської діяльності значної кількості суб’єктів господарювання міста;
слабка платіжна дисципліна у розрахунках між суб’єктами господарювання;
наявність значної заборгованості по платежах до бюджетів та соціальних фондів та її зростання;
значна частка збиткових підприємств;
неврегульованість порядку сплати податку на доходи фізичних осіб юридичними особами за місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів;
недостатній обсяг державного фінансування на компенсацію втрат підприємствам – перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
незабезпеченість бюджетними призначеннями делегованих державою повноважень для здійснення видатків на заробітну плату працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов праці та інші поточні видатки;
приховування доходів суб’єктами підприємницької діяльності та фактичних виплат найманим працівникам.
наявність договорів оренди земельних ділянок, розмір орендної плати в яких встановлено нижче 3-х кратного розміру земельного податку;
незатвердження Житомирською міською радою нормативної грошової оцінки землі, виготовленої у 2013.
 
Основні напрями діяльності:
погашення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів;
здійснення заходів щодо легалізації доходів та майна, одержаних з порушенням податкового законодавства;
забезпечення прибуткової діяльності підприємств комунальної власності міста;
покращення фінансової дисципліни щодо виконання платниками податкових зобов’язань;
організація постійного здійснення оперативно-практичних заходів щодо виявлення та знешкодження схем штучної збитковості підприємств, що створюються з метою ухилення від сплати податку на прибуток;
забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та проведення розрахунків за енергоносії, спожиті бюджетними установами;
організація спільних дій, в тому числі підвищення ефективності роботи комісії по заслуховуванню керівників – боржників підприємств по податку на доходи фізичних осіб та тих, які виплачують заробітну плату на рівні або нижче законодавчо встановленого рівня;
підвищення рівня співпраці з органами державної виконавчої служби щодо забезпечення виконання рішень та постанов органів суду по забезпеченню погашення заборгованості по сплаті податків за рахунок активів платників;
організація спільних фактичних перевірок з питань легалізації робочих місць із залученням фахівців контролюючих органів відповідно до положень Податкового кодексу України;
активізація роботи по погашенню боргу, в тому числі по податках, зборах, інших обов’язкових платежах та неподаткових платежах до міського бюджету;
здійснення заходів щодо зростання надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, та податку на прибуток підприємств комунальної власності.
 
 

Звіти

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Житомира за 2014 рік, в тому числі здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради