Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Інформація щодо застосування цивільно-правових договорів

11.04.2018
Інформація щодо застосування цивільно-правових договорів

За статтею 3 Господарського кодексу Украї­ни (далі — ГКУ) господарською діяльністю є діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробниц­тва, спрямована на виготовлення та реалізацію продук­ції, виконання робіт чи надання послуг вартісного харак­теру, що мають цінову визначеність.

Статтею 44 цього Кодексу визначено, що господарська діяльність з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку провадиться, в тому числі, на основі принципу вільного найму підприємцем працівників.

У зв’язку з цим ст. 64 ГКУ суб’єктам господарювання надано право самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і штат­ний розпис, що потрібні для досягнення поставлених ці­лей господарської діяльності.

З метою реалізації цього права ст. 46 ГКУ передбачено, що підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо використання їхньої праці.

Згідно зі ст. 21 КЗпП України  трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, установи, органі­зації або уповноваженим ним органом чи фізичною осо­бою, за якою працівник зобов’язується виконувати робо­ту, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, устано­ви, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробіт­ну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для вико­нання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.

Порядок оформлення трудового договору з працівни­ком визначений  статтею  24 КЗпП.

Таким чином, ураховуючи викладене, суб’єкт госпо­дарювання має залучати фізичних осіб до діяльності, спрямованої на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг, на умовах трудового договору.

Щодо цивільного договору про надання послуг департамент соціальної політики Житомирської міської ради зазначає, що згідно зі ст. 901 Цивільного кодексу України договором про надання послуг є договір, відповідно до якого одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві таку послугу, якщо іншого не встановлено договором.

Тобто ключовою умовою  для укладання договору про надання послуг є те, що надавана послуга споживається в процесі її надання. Чинне законодавство не містить  визначення споживання послуги. Згідно з Державним  класифікатором продукції і послуг, затвердженим наказом Держстандарту України від 30.12.97р. № 822, послуга - це наслідок безпосередньої взаємодії між постачальником і споживачем та внутрішньої діяльності постачальника для задоволення потреб споживача.

З урахуванням вимог ГКУ договір про надання послуг може укладатися для задоволення потреб суб’єкта  господарювання, не пов’язаних із діяльністю, спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру.

Департамент соціальної політики  Житомирської міської ради наголошує, що ст.54 КГУ передбачено, що на суб’єктів господарювання, які проводять некомерційну господарську діяльність, поширюються загальні вимоги щодо регулювання господарської діяльності з урахуванням особливостей її провадження різними суб’єктами господарювання, які визначаються ГКУ та іншими законодавчими актами.

У зв’язку з цим договір про надання послуг може укладатися для задоволення потреб суб’єкта господарювання, який провадить некомерційну господарську діяльність, для задоволення його потреб, не пов’язаних зі своєю діяльністю, спрямованою на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Департамент соціальної політики Житомирської  міської ради звертає Вашу увагу, якщо робота, виконувана особою на користь суб’єкта господарювання, збігається з видом його  економічної діяльності або є роботою з обслуговування його діяльності, то робота такої особи має виконуватися на умовах трудового договору.

Підміна трудового договору цивільно-правовим у такому випадку є порушенням законодавства про працю і розглядається як допуск працівника до роботи без укладання трудових відносин, за що ст. 265 КЗпП  України передбачено відповідальність.  

Шановні керівники підприємств, установ, організацій різних форм власності !

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради рекомендує взяти інформацію до уваги та використання в роботі.

Департамент соціальної політики

Житомирської міської ради 

(для довідок тел.47-03-67)