Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Житомирський міський центр соціальних служб міської ради

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Житомирський міський центр соціальних служб міської ради забезпечує  здійснення  соціальної роботи з сім’ями,  дітьми  та  молоддю,  які  перебувають у складних життєвих обставинах, або мають ризик потрапляння в них.

Контакти

Юридична адреса: майдан імені С.П. Корольова, 4/2, м. Житомир, 10014

Місцезнаходження (основний офіс): вул. Лесі Українки, 43-А, м. Житомир, 10029

 (0412) 47-09-44 – приймальна Центру;

 (0412) 47-09-42, (063) 354-65-20відділ соціальної роботи Центру та його структурні підрозділи:

  - «Служба соціальної підтримки сім’ї»;

  - «Служба юридичної підтримки».

 

 (0412)47-09-42, (063) 354-65-00 – структурні підрозділи:

 - «Служба соціальної профілактики»;

 - «Служба соціальної підтримки дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, попередження раннього соціального сирітства»;

 - «Служба психологічної підтримки»

 

(063) 354-65-26 – структурний підрозділ  «Центр соціальної роботи з учасниками АТО/ООС, внутрішньо переміщеними особами та їх сім’ями, сім’ями загиблих при виконанні службових обов’язків»

Місцезнаходження: каб. 310, вул. Перемоги, 55 (приміщення Богунської районної ради)

 

e-mail: mcssl@zt-rada.gov.ua

Facebook: https://www.facebook.com/groups/zmcssmr

 

Графік роботи

Понеділок - п'ятниця 09:00-18:00

Обідня перерва 13:00 - 14:00

Субота, неділя - вихідний

Графік прийому громадян

Щовівторка 11:00-13:00

     1.  Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  (далі - центр) – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.   

      2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Житомирською міською радою і належить до сфери її управління. Координацію роботи центру здійснює один із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу обов’язків.

      3.    Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Держсоцслужби, рішеннями міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

           4. Основними принципами діяльності центру є:

- законність;

- соціальна справедливість;

- доступність та відкритість;

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний підхід;

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

     

      5. Основними завданнями центру є:

 

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

 

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

 

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

    6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

    1) здійснює заходи щодо:

- виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

- соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

    2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

    3) надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

    4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

    5) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

    6) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному місцевому органу виконавчої влади.

 

      7. Центр має право:

- вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

- подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

- здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

      8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку керівником органу, до повноважень якого належить утворення, реорганізація та ліквідація центру.

Директор місцевого  центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з регіональним центром.

      9. Директор центру:

- здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

- складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;

- затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

- видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

- представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

- утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

      10.  Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

      11. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

      12. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

      13. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

      14. Юридична адреса Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2

      15.  Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується органом, який його утворив.