Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Відділ бюджетних програм невиробничої сфери

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Основні завдання та функції відділу  бюджетних програм невиробничої сфери департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Здійснення функцій по складанню проекту бюджету міста в частині видатків на утримання бюджетних установ галузей освіти, охорони здоров’я,  культури, фізичної культури і спорту, сім’ї  та молоді, соціального захисту населення, правоохоронної діяльності, виконання міських програм та  здійснення виплат, внесення змін до документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету.

Забезпечення фінансування витрат та заходів, передбачених  в міському бюджеті, що відносяться до компетенції відділу; внесення змін в частині утримання  бюджетних установ.

Контакти

Телефон:(0412) 48-12-30

fin@zt-rada.gov.ua

Регламент роботи

Відповідно до покладених завдань відділ:

Проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів та подає директору департаменту пропозиції про включення їх до проекту міського бюджету.

Аналізує контрольні показники Міністерства фінансів України по видатках, що виділяються на утримання відповідних галузей.

Забезпечує підготовку пакету документів щодо затвердження міського бюджету та внесення змін до нього в частині розрахунків на утримання галузей для розгляду виконавчим комітетом міської ради та постійними комісіями міської ради.

 Опрацьовує  висновки постійних комісій, запити депутатів, розробляє пропозиції, готує інформацію щодо їх розгляду.

 Доводить до головних розпорядників міського бюджету лімітні довідки про бюджетні асигнування по загальному та спеціальному фондах.

Приймає участь у складанні помісячного розпису асигнувань на утримання галузей; здійснює коригування бюджетних призначень згідно рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради; листів головних розпорядників коштів.

 Приймає участь  у зведенні  планових та звітних показників по бюджету міста; складає показники по мережі, штатах і контингентах та пояснювальних записок до них.

 Здійснює контроль за своєчасним складанням кошторисів витрат, планів асигнувань та штатних розписів бюджетних установ.

 Перевіряє у межах своєї компетенції правильність складання і затвердження кошторисів витрат на утримання установ та штатних розписів у відповідності до вимог діючого законодавства. При виявленні порушень фінансової дисципліни   у відповідності до чинного законодавства, надає пропозиції щодо вжиття заходів про усунення вчинених бюджетних правопорушень.

Здійснює аналіз  звітності, контролю за дотриманням нормативів та лімітів споживання енергоносіїв.

Здійснює перевірки правильності складання тарифікаційних списків працівників бюджетних установ.

Розглядає звіти та помісячні аналізи про використання бюджетних коштів головними розпорядниками та вживає заходи щодо ефективного витрачання бюджетних коштів, здійснює в межах своїх повноважень контроль за їх цільовим використанням.

На вимогу керівництва готує матеріали аналітичного та інформаційного змісту, дані періодичної звітності, інші документи і пропозиції з питань, що входять до компетенції відділу.

Надає консультативну допомогу  з питань, що належать до  компетенції відділу.

Організовує своєчасний і якісний розгляд звернень підприємств, установ, організацій та громадян.

Організовує роботу по проведенню семінарів та нарад з питань, що належать до його компетенції.