Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Планово - фінансовий відділ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

  Основними завданнями планово-фінансового відділу є:

1) забезпечення проведення єдиної фінансово-економічної політики департаменту бюджету та фінансів на підставі законності, економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів;

2)   здійснення фінансово-економічного планування та аналізу, спрямованих на організацію раціональної діяльності департаменту бюджету та фінансів;

3) організація, розроблення та впровадження в установленому порядку заходів щодо покращення ефективного використання  фінансових та матеріальних ресурсів;

4) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту бюджету та фінансів та складання звітності;

5) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними ( нематеріальними) ресурсами;

6) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взяття бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

7) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

8)  запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Регламент роботи

Планово-фінансовий відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну та фінансову звітність, державну статистичну та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

 3) здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Житомирі Житомирської області та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

4)  своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та в повному обсязі перераховує податки та збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних фінансових зобов’язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан департаменту бюджету та фінансів, результати  його діяльності та рух бюджетних коштів;

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово - бюджетної дисципліни її працівників;

11)  здійснює заходи щодо усунення порушень та недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати  контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

12)  отримує пошту засобами електронного зв’язку;

13) готує інформаційні матеріали та пояснювальні записки про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по установах, що утримуються за рахунок міського бюджету;

14)  приймає   участь  у  складанні   міського   бюджету,  міських   програм     та інших завданнях,   проводить моніторинг  їх  виконання, формує бюджетні запити, складає проекти кошторисів, планів асигнувань, довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань, розрахунки до них;

15) забезпечує  внесення  змін  до документів, що застосовуються в процесі    виконання бюджету на підставі відповідних рішень міської ради.