Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю

12.04.2021
Оголошення
про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
за рахунок коштів  місцевого бюджету
 
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів  місцевого бюджету.
 
Учасниками Конкурсу є громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об’єднань, утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України «Про основи соціальної  захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі – громадські об’єднання) та здійснюють свою діяльність на території Житомирської міської територіальної громади, та відповідають таким критеріям:
-  громадське об’єднання не перебуває у процесі припинення;
 -   громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність не менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;
-  відсутні факти порушення громадським об’єднанням вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів.
 
Метою проведення Конкурсу є розвиток партнерства з громадськими об’єднаннями   осіб з інвалідністю та  залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення відповідно до визначених пріоритетних напрямків.
 
Програми (проєкти, заходи), що подаються для участі у Конкурсі, мають бути спрямовані на соціальний захист осіб з інвалідністю.
 
 Кошти місцевого бюджету спрямовуються на виконання пріоритетних напрямів:
-     проведення     заходів   з  реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;                                                                                                     
  •       проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, конференцій, форумів, зустрічей у форматі засідань за круглим столом, навчальних, інформаційно-просвітницьких, організаційних та інших заходів за умови участі в них переважної кількості осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, визнаних недієздатними;
-    проведення    спортивно     реабілітаційних   та    фізкультурно- оздоровчих заходів за умови участі в них переважної кількості представників цільової групи населення;
- розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування осіб з інвалідністю, без права їх подальшого використання в комерційних цілях;
- надання послуг перекладу жестовою мовою;
- послуг фізичного супроводу особам з інвалідністю з порушенням зору;
  •     представництва і захисту прав  та інтересів осіб з інвалідністю.
Програми (проєкти, заходи) можуть включати вищевказані види діяльності, але не обмежуватись їх переліком.
За рахунок коштів місцевого бюджету можуть здійснюватися:
-  видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проєкту або проведення заходу на підставі укладених договорів;
-  видатки на оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до реалізації програми (проєкту, заходу);
-  оренда нерухомого майна;
-  художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проєкту, заходу);
- оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);
-  оренда обладнання, оргтехніки;
-  оплата поштових витрат та послуг зв’язку;
-  оплата поліграфічних та інформаційних послуг;
- придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів);
- оплата витрат на проїзд, харчування та вартість проживання учасників програм (проєктів, заходів) (які  залучені  до  проведення  або  участі у програмі (проєкті, заході) та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання програми (проєкту, заходу) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються  у  відрядження  підприємствами,  установами  та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”;
- інші витрати, що обумовлені специфікою реалізації програми (проєкту, заходу), за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем Конкурсу.
 
Забороняється спрямування коштів місцевого бюджету  на:
-    виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів) за статтями витрат, які здійснюються за рахунок видатків бюджетів інших рівнів, застосування подвійного фінансування одного і того ж напряму з різних джерел;
- виконання (реалізацію) програми (проєктів, заходів), які фінансуються за іншими бюджетними програмами;
-  придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;
-  виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів), метою яких є отримання прибутку;
- виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) які не забезпечують ефективного розв’язання актуальних проблем щодо соціального захисту осіб з інвалідністю та не містять конкретних результативних показників виконання поставлених завдань;
-   оплату посередницьких послуг та виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів) іншими громадськими об’єднаннями;
-   оплату фуршетів та банкетів.
 
Для участі у Конкурсі учасник подає конкурсну пропозицію до департаменту соціальної політики Житомирської міської ради, що повинна містити:
2) копії свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання, статуту (положення), скріплені печаткою (у  разі наявності);
4) листи – підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації ) програми (проєкту, заходу);
5) інформацію про діяльність громадського об’єднання, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.
Конкурсна пропозиція не повинна містити будь-яких політичних, релігійних або національних агітацій. Програми, проєкти та заходи не можуть бути проведені з використанням символіки політичних партій, та не повинні містити політичну рекламу.
Конкурсна пропозиція складається державною мовою, подається у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення Конкурсу.
 
Організатор конкурсу  не допускає громадські об’єднання  до участі в Конкурсі в разі, коли: 
-       виявлено невідповідність конкурсної пропозиції умовам Конкурсу;
-  інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання, що міститься у відкритих державних реєстрах;
-    громадське об’єднання  відмовилось від участі в Конкурсі шляхом надсилання до департаменту соціальної політики Житомирської міської ради офіційного листа;
-  конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого Організатором конкурсу строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
-  установлено факт порушення громадським об’єднанням вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів;
-      громадське об’єднання  перебуває у стадії припинення;
-   громадське об’єднання проводить свою статутну діяльність менше шести місяців до оголошення проведення Конкурсу.
 
Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету однієї програми (проєкту, заходу), що подається для участі у Конкурсі, становить не більше 20% від загального обсягу витрат місцевого бюджету по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», передбачених на відповідний рік  на надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, що у 2021 році становить  102,3 тис.грн.                
                                                            
Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету однієї програми (проєкту, заходу) що подається для участі у Конкурсі становить не більше 20,460 тис. грн.
За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проєкту (програми, заходу), решта 15% необхідного обсягуфінансування проєкту (програми, заходу) фінансується громадським об’єднанням.
    Громадські об’єднання можуть подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.
 
          Конкурс проводиться двома етапами:
На першому етапі Конкурсу  проводиться оцінка конкурсних пропозицій  за такими критеріями:
  • відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним Організатором конкурсу,  міським програмам;                                    
  • відповідність   місцевому   адміністративно-територіальному  рівню виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).
На другому етапі Конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій керівником або уповноваженим представником учасника Конкурсу. Конкурсні пропозиції оцінюються шляхом проставлення балів. 
Підстава: Порядок та умови проведення  конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю,  для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету, затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.07.2020 № 808 «Про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів  місцевого бюджету».
 
Звертаємо увагу!
При розробці програм (проєктів, заходів) просимо враховувати епідемічну ситуацію в Україні, запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою запобігання поширенню на території Житомирської міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID- 19.  
Хід підготовки та реалізації програми (проєкту, заходу) має бути висвітлено в місцевих ЗМІ, передано матеріали для розміщення на сайті Житомирської міської ради. 
 
Місце подання конкурсних пропозицій:
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, що знаходиться за адресою   м. Житомир, майдан С.П.Корольова,7.
Конкурсні пропозиції приймаються  до 12 травня 2021 року включно,  щоденно з   9-00 год.  до 18-00 год. (обідня перерва з 13-00 год. до 14-00 год.), крім суботи та неділі.
В умовах карантинних заходів, з метою запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19, просимо конкурсні пропозиції подавати через послуги поштового зв’язку або на електронну пошту:  upszn@zt-rada.gov.ua.
Дата проведення конкурсу:
1 етап конкурсу    18 травня  2021 року;
2 етап конкурсу   25 травня  2021 року.
За додатковою інформацією звертатись за тел. 47-03-67, 47-03-57.